X.ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE SKUPÍN ŽIAKOV ZUŠ

POP-ROCK A JAZZ

08. JÚNA KULTURPARK

VI. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Viac informácii o výtvarnej súťaži tu

CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE POP - ROCK A JAZZ


Spoluvyhlasovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Organizátor

Základná umelecká škola Jantárová 6, 040 01 Košice

Charakteristika súťaže

Súťaž pop - rockových a jazzových skupín žiakov má charakter populárnej, rockovej a jazzovej hudby, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných umeleckých škôl (ďalej len ZUŠ) z celého Slovenska z toho dôvodu, že skupiny žiakov v rámci Slovenska potrebujú prezentovať svoju prácu, stretnúť sa, vymeniť si skúsenosti, porovnať svoje výkony, obohatiť sa vzájomnou spoluprácou.

Poslanie súťaže

Poslaním súťaže pop - rockových a jazzových skupín žiakov je podchytiť talent mladých inštrumentalistov aj spevákov a hlavne autorov v tejto oblasti. Súťaž je zameraná na interpretáciu populárnych a jazzových skladieb, svetových aj slovenských autorov. Aby sa nekládli obmedzenia v predvedení skladieb je možné využiť vlastné inštrumentálne a spevácke možnosti a odlišnosti.

Štruktúra súťaže, postupové kolo, počet a charakteristika kategórií

Súťaž vytvára priestor pre realizáciu rôznych skupín žiakov ZUŠ. Cieľom je muzicírovanie s dodržaním vekového priemeru žiakov. Súťaž je jednokolová a skupiny predvedú svoj výkon vystúpením troch skladieb.

Súťaži sa v troch vekových kategóriách zvlášť pop rock a zvlášť pre jazz

I. kategória do 16 rokov

II. kategória do 18 rokov

III. kategória do 20 rokov

FOTOGALÉRIA 2019

Predchádzajúci ročník POP - ROCK a JAZZ